Autorizácia - Autorizácia zmlúv advokátom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Autorizácia

Autorizácia
Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta (§ 20 ods. 1 zákona o advokácii).

Advokát vykonáva autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, ktorá spočíva v spísaní zmluvy, zistení totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov a posúdení, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii.

Advokát má povinnosť upozorniť účastníkov na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami musí uviesť priamo v zmluve.

Advokát musí predpísaným spôsobom zistiť totožnosť účastníkov zmluvy. Pokiaľ sa mu nepodarí zistiť ich skutočnú totožnosť a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Poškodenému účastníkovi teda musí túto škodu nahradiť. To však neplatí, ak advokát preukáže, že samotný poškodený účastník vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Advokát je pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti poistený a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky