O nás - Autorizácia zmlúv advokátom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

O nás
Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chráni ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý od všetkých orgánov štátu, je viazaný len všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi svojho klienta. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže iba klient.

Advokátska kancelária JUDr. Marcel Jurko, advokát, s.r.o. bola založená v roku 2009. Zameriavame sa na oblasť občianskeho, obchodného a trestného práva. Zastupujeme občanov a obchodné spoločnosti v konaniach pred súdmi a inými štátnami orgánmi, pomáhame uplatňovať pohľadávky našich klientov na súdoch a v exekučných konaniach. Venujeme sa taktiež zakladaniu obchodných spoločností, rodinnoprávnej agende a zastupovaniu v dedičských veciach.

Poskytujeme najmä tieto právne služby:

 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • spisovanie a autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné a iné zmluvy)
 • vyhotovovanie občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a iných zmlúv a dohôd
 • zakladanie obchodných spoločností (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, a pod.)
 • zmeny v obchodných spoločnostiach (odvolávanie a vymenovanie konateľov, prevody obchodných podielov, valné zhromaždenia, zmena sídla spoločnosti – vrátane služieb virtuálneho registračného sídla, a pod.)
 • zastupovanie klientov v civilnom sporovom konaní
 • zastupovanie klientov v trestnom súdnom konaní
 • spisovanie a podávanie žalôb a návrhov na začatie správnych a súdnych konaní (uplatňovanie žalovateľných nárokov na súde - vymáhanie peňažných pohľadávok a nepeňažných plnení)
 • rozvodové a rodinné veci
 • dedičské veci
 • majetkové veci – BSM, podielové spoluvlastníctvo
 • spory o náhradu škody (škody na zdraví, na majetku, na živote)
 • pracovnoprávne veci – neplatnosť výpovede a pod.
 • bytové veci – predaj, darovanie, nájom bytu, výpoveď a pod.
 • priestupkové veci
 • konkurzné veci – prihlášky pohľadávok, zastupovanie klientov pred konkurzným súdom
 • daňové spory, daňová optimalizácia, zastupovanie v daňovom konaní
 • zastupovanie v správnom konaní
 • trestnoprávna agenda
 • právne poradenstvo, právne rozbory
 • zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva vo veci sťažností pre porušenie základných práv a slobôd
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky