Výhody autorizácie - Autorizácia zmlúv advokátom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výhody autorizácie

Autorizácia
Autor zmluvy je známy

Autor autorizovanej zmluvy je vždy známy a je ním vždy advokát. V každej zmluve, ktorá je autorizovaná advokátom je tento advokát presne uvedený svojim menom a priezviskom, sídlom advokátskej kancelárie a číslom zápisu v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Advokát, ktorý zmluvu spísal a autorizoval sa na zmluvu vlastnoručne podpisuje a pripája aj svoju pečiatku.

Naproti tomu zostavovateľom bežnej „neautorizovanej“ zmluvy môže byť ktokoľvek. V praxi sa veľmi často môžete stretnúť s tým, že Vám predložia na podpis zmluvu, ktorú nespísal právnik a táto zmluva môže mať veľmi pochybný pôvod, kvalitu a žiaľ aj neočakávané a nepríjemné dôsledky pre účastníkov zmluvy. Ak Vám vznikne z neautorizovanej zmluvy škoda, tak sa môžete domáhať jej náhrady, ale je potrebné povedať na rovinu, že Vaše vyhliadky na odškodnenie sú minimálne.

Treba mať na pamäti, že jedinými subjektmi oprávnenými spisovať zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti pre svojich klientov za odmenu sú advokáti a notári. Ostatné subjekty (jednotlivci, s.r.o. a pod.) tak konajú nelegálne.

Poistenie

Advokát, ktorý Vám zmluvu o prevode nehnuteľnosti spísal a autorizoval je poistený zo zodpovednosti za škodu, ktorú by Vám ako klientovi spôsobil.

Naša advokátska kancelária je poistená pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408 s výškou poistného krytia 1.500.000 €.

Katastrálne konanie v skrátenej lehote

Vlastnícke práva k nehnuteľnosti na základe zmluvy nadobudnete až povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Za týmto účelom je potrebné doručiť zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti spolu s návrhom na vklad príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru.

Obvykle je okresný úrad, katastrálny odbor povinný do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad rozhodnúť o povolení vkladu. Avšak, ak je okresnému úradu, katastrálnemu odboru doručená zmluva, ktorú autorizoval advokát je povinný o povolení vkladu rozhodnúť už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Správny poplatok za katastrálne konanie je 66 € aj v prípade, že okresný úrad, katastrálny odbor rozhoduje v 20 dňovej lehote, pričom poplatky sú nasledovné:
Rozsah preskúmania zmluvy okresným úradom, katastrálnym odborom

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola autorizovaná advokátom okresný úrad, katastrálny odbor posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu čo umožňuje okresnému úradu rozhodúť o povolení vkladu v zrýchlenej lehote 20 dní.

Podpisy na autorizovanej zmluve netreba osvedčovať na notárskom úrade alebo na matrike

Zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom podpisujú všetci účastníci zmluvy pred advokátom, pričom osvedčenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo na matrike nie je potrebné z čoho vyplýva úspora nákladov na osvedčovanie podpisov.

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát musí predpísaným spôsobom zistiť totožnosť účastníkov zmluvy. Pokiaľ sa mu nepodarí zistiť ich skutočnú totožnosť a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Poškodenému účastníkovi teda musí túto škodu nahradiť.

Úspora katastrálnych poplatkov

Naša advokátska kancelárie disponuje zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou, ktoré umožňujú podávanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností elektronickou formou.

Pri podaní návrhu na vklad elektronicky sa katastrálny poplatok znižuje o 50 %.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky