Praktické rady - Autorizácia zmlúv advokátom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Praktické rady

Čo rozumieme pod pojmom vykonanie katastrálneho konania elektronicky?

Odpoveď:
Všetky druhy katastrálneho konania možno vykonať elektronicky vrátane zápisu vkladom a záznamom. Predpokladá sa postupný prechod na elektronickú formu za súčasného prechodu papierovej podoby na elektronickú, pričom ukončenie tohto procesu má byť v roku 2013. Konanie v elektronickej podobe bude celé vykonané elektronicky až vtedy, keď bude technicky možné preukázať doručenie výsledku elektronického konania účastníkom. Konanie bude možné viesť buď elektronicky alebo v papierovej forme. V súčasnom období sa dá uskutočniť elektronicky len podanie návrhu, ktorý aj s prílohami bude potrebné zálohovať v elektronickej podobe. Počas prechodného obdobia bude nevyhnutné previesť elektronickú formu na papierovú a pre vlastnú potrebu overiť písomnú podobu s elektronickou. Elektronická podateľňa: http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Ako postupuje správa katastra v prípade, ak je návrh na vklad podaný v elektronickej forme a príloha bola doručená v papierovej forme?

Odpoveď:
Všetky prílohy musia byť v tomto prípade v elektronickej forme. Ak nie je táto podmienka splnená, správa katastra konanie preruší a vyzve účastníka na doplnenie prílohy v elektronickej forme. Ak budú čo i len niektoré prílohy v papierovej podobe, nemá účastník nárok na zníženie správneho poplatku za elektronické podanie návrhu.

Budú skenované dokumenty považované za prílohy v elektronickej podobe?

Odpoveď:
Skenované dokumenty môžeme považovať za relevantné len v dvoch prí-padoch, a to ak sú vidimované pripojením overovacej doložky a podpísané zaručeným elektronickým podpisom overovateľa (notári a matriky) a v druhom prípade, ak advokát spíše zmluvu, po podpísaní účastníkmi ju opatrí autorizačnou doložkou a po naskenovaní podpíše zaručeným elektronickým podpisom. Podľa zákona advokát zodpovedá za totožnosť účastníkov, ktorí ju pred ním podpísali a je vyhotoviteľom zmluvy so zodpovednosťou za jej platnosť.

Akým spôsobom môžeme umožniť nahliadať do evidencie doručených návrhov na vklad, tak, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov, keď register je vedený len v elektronickej forme? (V registri sú účastníci evidovaní so všetkými identifikačnými údajmi).

Odpoveď:
Predmetné ustanovenie je potrebné vykladať v súvislosti s obdobím jeho vzniku, t. j. keď sa používala a viedla papierová forma registrov bez uvedenia osobných údajov. V súčasnosti je potrebné zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. v platnom znení. Odporúčame pri takejto žiadosti o nahliadnutie do evidencie doručených návrhov na vklad poskytnúť ústnu alebo písomnú odpoveď, prípadne umožniť nahliadnutie s prekrytím chránených údajov (rodné číslo).

Ako bude správa katastra postupovať, ak pôjde o zmiešané zmluvy, ktoré budú obsahovať 2 právne úkony, napr. darovanie (resp. iný prevod) a zriadenie vecného bremena? Ako bude takáto zmluva s dvoma právnymi úkonmi podpísaná, resp. autorizovaná? (§ 1a zákona o advokácii - autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností...)? Zriadenie vecného bremena nie je prevod. Aké budú lehoty na povolenie vkladu?

Odpoveď:
Pri zmiešaných zmluvách autorizovaných advokátom postupujeme podľa § 42 ods. 3 KZ a nevyžadujeme osvedčenie podpisu v prípade, ak druhý právny úkon sa týka tých istých účastníkov a tej istej nehnuteľnosti a priamo súvisí s prevodom. Pri posudzovaní takejto zmluvy postupujeme podľa § 31 ods. 2 v časti prevodu samotného a podľa § 31 ods. 1 pri druhom právnom úkone. Advokát nemôže osvedčiť podpis ani listinu, advokát osvedčuje len totožnosť zmluvných strán a spisuje zmluvu. Nakoľko v časti prevodu je lehota skrátená na 20 dní, táto lehota sa bude vzťahovať aj na neoddeliteľný druhý právny úkon. Poplatok ostáva nezmenený.

Ako sa bude postupovať, ak notárska zápisnica alebo autorizovaná zmluva obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti?

Odpoveď:
V prípade, že notárska zápisnica o právnom úkone obsahuje chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti (alebo neobsahuje náležitosti podľa § 42 ods. 2 katastrálneho zákona), správa katastra konanie preruší podľa § 31a písm. c) katastrálneho zákona a zároveň zašle listinu notárovi alebo advokátovi na odstránenie chýb. Z dôvodu, že za právnu stránku nesú zodpovednosť vyhotovitelia, v záujme nezasahovania do ich zodpovednosti postupujeme v oboch prípadoch ako u iných listín. V spise sa nechá overená kópia a originály sa vrátia na opravu.

Pri posudzovaní zmluvy podľa § 31 ods. 2 katastrálneho zákona správa katastra neskúma hmotnoprávne podmienky platnosti zmluvy, napr. či úkon za maloletého schválil súd, či predaj obecného majetku schválilo obecné zastupiteľstvo, atď. Znamená to, že prílohou k tejto zmluve nemusia byť tieto dokumenty súčasťou spisu ?

Odpoveď :
Podľa § 31 ods. 2 katastrálneho zákona pri posudzovaní zmluvy správa katastra skúma súladnosť s údajmi katastra nehnuteľností, procesné podmienky, napr. náležitosti návrhu na vklad a jeho príloh, obmedzenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, správne poplatky, ale neskúma splnenie hmotnoprávnej podmienky platnosti zmluvy, napr. či právny úkon ktorého účastníkom je maloletý, schválil súd, či predaj obecného majetku schválilo obecné zastupiteľstvo a pod. To znamená, že správa katastra nevyžaduje, aby prílohou zmluvy bola aj listina preukazujúca splnenie hmotnoprávnej podmienky platnosti zmluvy, za platnosť zmluvy zodpovedá vyhotoviteľ- notár alebo advokát, ktorý zmluvu autorizoval.

Zmluvné strany splnomocnili advokáta na zastupovanie v právnom úkone o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a vyhotovenie autorizovanej zmluvy o prevode práva k tejto nehnuteľnosti. Má byť podpis zmluvných strán na dohode o plnej moci overený?

Odpoveď :
Podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov; ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

Podľa § 30 ods. 5 písm. d) katastrálneho zákona prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšou prílohou je dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3. Nakoľko v prípade zmluvy o prevode nehnuteľnosti autorizovanej advokátom nie je potrebné osvedčiť podpisy prevodcov, nie je potrebné osvedčiť ani podpisy splnomocniteľov na dohode o plnomocenstve, ktorou splnomocnia advokáta na vyhotovenie autorizovanej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.

Advokát, ktorý zmluvu autorizačne overil, podal návrh na vklad elektronicky, správa katastra konanie prerušila, nakoľko zmluva obsahovala chybné údaje. Advokát vykonal opravu v originály zmluvy opravnou doložkou, následne zmluvu naskenoval, podpísal ZEP a vrátil ju správe katastra s tým, že nedostatky podania opravil. Je tento spôsob opravy v zmluve podanej elektronicky správny?

Odpoveď:
Opravu chybného údaja v zmluve podanej elektronicky nemožno vykonať formou opravnej doložky na originály, je potrebné vypracovať dodatok k zmluve a v ňom opraviť chybné údaje, (ak je oprava vykonaná v origináli zmluvy a po naskenovaní zaslaná správe katastra, nejedná sa už o pôvodnú zmluvu, o ktorej sa má rozhodnúť, je to nový elektronický dokument, teda nové podanie). Podľa § 42 ods. 5, prvá veta, katastrálneho zákona, ak zmluva obsahuje chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti po podaní návrhu na vklad, vykoná sa jej oprava doložkou pod skončeným textom, ak s tým účastníci súhlasia. Podľa § 24 ods.3 písm. a) zák.č.215/2001 Z. z. o elektronickom podpise bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu a postupy používané na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu musia spoľahlivo zabezpečiť, že podpisovaný elektronický dokument pri vyhotovovaní zaručeného elektronického podpisu sa nemení. To znamená, že nemožno vykonať dodatočne žiadny zásah v podpísanom elektronickom dokumente, preto nemožno vykonať opravu podľa § 42 ods.5 katastrálneho zákona, teda vykonať opravu pod pôvodným textom v zmluve.)

Stačí keď sú prílohy k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, iné ako autorizovaná zmluva o prevode nehnuteľnosti (napr. vyhlásenie o nedoplatkoch pri prevode bytu, sobášny list, stanovisko Obvodného pozemkového úradu k pripravovanému stavebnému zámeru na poľnohospodárskej pôde a pod.), ktorý bol podaný elektronicky, naskenované a opatrené zaručeným elektronickým podpisom advokáta (splnomocneného na podanie návrhu na vklad a zastupovanie účastníkov v celom konaní o návrhu na vklad)?

Odpoveď:
Nie, nestačí. S poukazom na ustanovenie § 23 katastrálneho zákona v platnom znení sú náležitosti elektronického podania rovnaké ako pri písomnom podaní a pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou. Ostatné prílohy k elektronicky podanému návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti autorizovanej advokátom by mali byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom vyhotoviteľa alebo elektronicky osvedčené (vidimované) notárom.

Možno zo strany správy katastra akceptovať podanie urobené elektronicky, avšak neperfektne (napr. absentuje časová pečiatka, softwarom vykázaná vada zep-u a pod.), ak bude doplnené tak, že bude podané znova s odstránenou (technickou) vadou?

Odpoveď:
Áno, ak toto elektronické podanie s identickým obsahom po doplnení resp. opätovnom zaslaní bude spĺňať náležitosti podľa § 23 katastrálneho zákona.

Ako postupovať v prípade, ak je prílohou návrhu zmluva autorizovaná advokátom, ktorej obsahom je aj splnomocnenie účastníkov zmluvy, aby advokát vykonal prípadné opravy zmluvy. Advokát po prerušení konania z dôvodu nesprávneho označenia napr. kat. územia vykoná opravu tak, že na príslušnej strane prečiarkne nesprávne označenie kat. územia s hviezdičkou a prepíše toto kat. územie na správne s uvedením miesta a času tohto úkonu, avšak oprava je vykonaná v rozpore s § 42 ods. 4 KZ.

Odpoveď:
Podľa § 42 ods.4 katastrálneho zákona sa oprava vykoná buď dodatkom k zmluve alebo opravnou doložkou. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky. Opravnou doložkou sa vykoná oprava chýb v písaní, počítaní alebo oprava inej zrejmej nesprávnosti. Nedostatok formálnych náležitostí opravnej doložky nespôsobuje neplatnosť právneho úkonu, chybný údaj bol odstránený a vklad práva je možné povoliť.

Ako bude postupovať správa katastra pri povoľovaní návrhu na vklad v prípade zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru a ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo ktorá bola autorizovaná advokátom a nie je k nej doložená príloha - vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ?

Odpoveď:
Správa katastra, návrh na vklad, predmetom ktorej je takáto zmluva, povolí. V zmysle § 31 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Pričom procesnými podmienkami sú náležitosti návrhu na vklad a jeho príloh, správne poplatky. Vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, v zmysle § 5 ods. 2 cit. zák., netvorí prílohu k návrhu na vklad, ale prílohu k zmluve, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru. Správa katastra neskúma hmotnoprávne podmienky platnosti zmluvy. Za takéto vyhotovené zmluvy zodpovedá notár alebo advokát (ak autorizuje zmluvu).

Môže správa katastra povoliť vklad na základe notárskej zápisnice a autorizovanej zmluvy, ktoré sa povoľujú v lehote do 20 dní skôr, napr. do troch dní ? Je potrebné brať ohľad na ustanovenie o zrýchlenom konaní?

Odpoveď:
Podľa § 32 ods. 2 ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie do 20 dní. Podľa ods. 3 správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Z ustanovenia § 32 ods. 2 vyplýva, že správa katastra musí (nie môže) rozhodnúť kedykoľvek v priebehu 20 dní od podania návrhu, t. j. aj nasledujúci deň po podaní návrhu, ak je dodržané poradie zápisov listín podľa § 41 ods. 2 katastrálneho zákona. Ak by sme brali ohľad na ustanovenie o zrýchlenom konaní, správa katastra by rozhodovala v prípade zmlúv podľa § 32 ods. 2 len v lehote od 16. do 20. dňa od podania návrhu. Takýto postup správneho orgánu by však bol v rozpore so zásadou rýchlosti konania zakotvenou v § 3 ods. 3 správneho poriadku, podľa ktorého sú správne orgány povinné vybaviť vec včas a bez zbytočných prieťahov.


Zdroj: Katastrálny bulletin
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky